Aikido 9 kyu vs Jiujitsu 7 kyu

Aikido 9 kyu vs Jiujitsu 7 kyu

a9xd7

 

Raphael, jiujitsu 7 kyu

Raph_310_370

Nanakyu (7th Kyu)

КУЗУШИ НО КАТА

 • Mae kuzushi — Off-balance forward

mae kuzushi

 • Ushiro kuzushi — unbalanced ago

ushiro kuzushi

 • Yoko kuzushi (migi / hidari) — off-balance to the side
 • Naname mae kuzushi (migi / hidari) — forward at 45 degrees
 • Naname ushiro kuzushi (migi / hidari) — back at 45 degrees

 

Tachi agaru waza (Nikke)

(With the release of seygan no kamae)

 • Ushiro kaiten oki agari (a rise in the drain back somersault)
 • Yoko kaiten oki agari (the rise of a roll to the side)
 • Sasae oki agari (raising hands with stand)
 • Mawari oki agari (rotation of lifting)
 • Harai oki agari (rise swirl feet)

 

Ashi nage no kata

(Oikomi)

 • O soto gari (to grab a single leg)

o soto gari

 • O soto guruma (step 2 under the feet)

o soto guruma

 • Ashi guruma (coup through the leg)
 • O uchi gari (inside toe)
 • Tai otoshi (front step)

UBI KANSETSU NO KATA (with stops)

 • Ubi otoshi dori (thumbs down)
 • Ubi aga dori (thumbs up)
 • Ubi sake dori (finger node)
 • Oia Goroshi dori (squeezing of the thumb)
 • Ko Goroshi dori (eversion of the little finger)

 

Oshi uke no kata (blocks with ejection)
(Sotai ransyo: uke atemi / go no sen)
 • Uwa oshi uke

uva oshi uke

 • Soto oshi uke

soto oshi uke

 • Hirai oshi uke
 • Soto Harai oshi uke
 • Shuto oshi uke

 

Ne waza: goshin kamae

(Muteyko)

 • Ude Sasae (tate osae kudaki, Yoko osae kudaki) — shita kakae (crawling out from under the hand of the enemy with the help of the stand)
 • Ashi gake (tate osae kudaki) — shita kakae (crawling out from under enemy using toe foot)

 

Atemi rendzoku waza

(Tandoku Ransyo)

 • Gohon kogeki ippon-me (1 gohon completely)
 • Atemi no kata nikyo niren uchi (2 gohon two)

KO BO NO KATA (blocks 1 gohon)

(Fudotay)

 

Fight

don_raph_420_240

A9

Chudan gyaku tsuki
Shomen uchiHiji kimi osae
Kata dori ikke
Mae geri
Mavashi Geri
Shiho nage
Ushiro geri

Ayumi ashi
Tsugi ashi

J7

Chudan gyaku tsuki
Jun tsuki
Mavashi empi uchi
Oroshi tsuki
Ura uchiKatate dori va nuki
Kubi dori oshi nuki
Mae geri
Mae hiza geri
Mae kuzushi
Mavashi geri
Morote dori yori nuki
Riote dori gedan gasse nuki
Riote dori jodan kiri nuki
Soto gari
Soto guruma
Ushiro kuzushi

Ayumi ashi
Gedan barai
Nusumi ashi
Shuto uchi uke
Soto harai uke
Soto oshi uke
Soto uke
Tsugi ashi
Uva oshi uke
Uva uke

J7 0-5
Ne waza mae geri (2)
Mae kuzushi (2)
Mae hiza geri — Tsugi ashi
Gyaku tsuki (1)

A9 0-5
Chudan tsuki — Uva uke
Mavashi geri — Shuto uchi uke
Ushiro geri — Uva uke

J7 0-5
Mavashi empi uchi — Tsugi ashi
Mavashi empi uchi — Tsugi ashi

A9 2-5
Kata dori ikke — Shuto uchi uke
Mavashi geri (2)
Mae geri — Soto uke
Shomen uchi — Uva uke

J7 2-11
Mae hiza geri (2)
Mae kuzushi (2)
O soto gari (2)

Raphael jiujitsu 7 kyu win!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.