Karate 9 kyu vs Ninjutsu 8 kyu

Karate 9 kyu vs Ninjutsu 8 kyu

k9xb8_

 

Michelangelo, Ninjutsu 8 kyu

Michel_310x370 KAMAE NO KATA (position)
1) Kosei no kamae — the position of «observer»
2) Hira ichimonji no kamae — the position of «wide-open gates»
3) Hachimonji no kamae
4) Hoko no kamae — «bear» position

TAIHENJUTSU
Nagare (insurance)
1) Jun nagare — specific somersault forward with access to kamae
2) Gyaku nagare — specific forward somersault with a twist with access to kamae
3) Yoko nagare — specific sideways somersault with access to kamae
4) Ushiro (tare) nagare — specific back somersault with access to kamae

Oten (ryote/katate)

Sabaki Gata (evasion)
1) Koho Sabaki (hidari/migi; omote&ura)
2) Naname Koho Sabaki (hidari/migi; omote&ura)
3) Yoko Sabaki (hidari/migi; omote&ura)
4) Sayu Sabaki (hidari/migi; omote&ura)
5) Otoshi Sabaki (hidari/migi; omote&ura)

DAKENTAIHEN (jumping somersault)
1) Sayu tsuki taihen
2) Sayu tobi geri taihen
3) Sayu shuto taihen

Shoten no jutsu

Ukemi No Jutsu To Ankoku Toshijutsu

Hoko no Jutsu (racing form)
1) Soku Shin so Soku Ho
2) Hyo Jo Ho Ko
3) Mu on no Ho

Aruki Gata
1) Tora Aruki
2) Juji Aruki (foot perpendicular)
3) Moguri gata

Tsuki gata
1) Shitan ken — fingers in a pinch

shitan ken
2) Shishin ken — little finger prick

shishin ken
3) Happa ken — hit in the ear

happa ken
4) Suki ken
5) Kikaku ken — headbutt

kikaku ken
6) Tai ken — kick (push) shoulder

tai ken

Keri gata
1) Sokki keri — knee strike

hiza geri
2) Harai keri
3) Kagi keri
4) Omote keri
5) Issoku (kata ashi) tobi keri

KIHON HAPPO NO KATA

KOSSHI KIHON SANPO
1) Ichimonji no kata — protective rack «units»
2) Hicho no kata — attacking Front «dozens»
3) Jumonji no kata — stand birds (on one leg)

TORITE KIHON GOHO
1) Omote Kote Gyaku Dori
2) Ura Kote Gyaku Dori

TORITE KIHON KIME NO KATA
1) Omote Gyaku Kime Waza Roppo
1) Kime waza 1
2) Kime waza 2
3) Kime waza 3
4) Kime waza 4
5) Kime waza 5
6) Kime waza 6

2) Ura Gyaku Kime Waza Roppo
1) Kime waza 1
2) Kime waza 2
3) Kime waza 3
4) Kime waza 4
5) Kime waza 5
6) Kime waza 6

TEHODOKI
Te Hodoki Katate
Omote Kote Dori
1) kasumi hodoki
2) tsuyu hodoki
3) yahazu gake

Ura Kote Dori
1) te maki
2) yoko nuki
3)  itami jime

Te Hodoki Riote
Ryo Kote Dori
1) katate zashi
2) uchi mawashi
3) joren

TAYHODOKI
1) Zenpo hodoki
2) Yoko hodoki
3) Ushiro hodoki

Fight

leo_mikel_400x270

K9

Ago uchi
Chudan gyaku tsuki
Gedan gyaku tsuki
Jodan gyaku tsuki
Morote tsuki
Oi tsukiChudan mae geri teysoku
Hiza geri
Kin geri

Chudan soto uke
Chudan uchi uke
Gedan barai

N8

Fudo ken
Happa ken
Kikaku ken
Kiten ken
Koppo ken
Shako ken
Shikan ken
Shishin ken
Shitan ken
Shito ken
Suki ken
Tai kenKoho geri
Sokki geri
Sokuho geri
Sokuyaku ken
Zenpo geri

Chudan uke nagashi
Gedan uke nagashi
Jodan uke nagashi

N8 0-2
Koppo ken (1)
Zenpo geri — Chudan uchi uke
Tai ken (1)
Happa ken — Gedan barai
Happa ken — Chudan soto uke
Shikan ken — Chudan uchi uke

K9 0-2
Morote tsuki — Chudan uke nagashi
Oi tsuki — Jodan uke nagashi
Morote tsuki — Jodan uke nagashi
Morote tsuki — Jodan uke nagashi
Gedan tsuki — Chudan uke nagashi

N8 0-4
Koppo ken — Chudan uchi uke
Shikan ken — Chudan uchi uke
Zenpo geri (2)

K9 3-4
Oi tsuki — Gedan uke nagashi
Morote tsuki (1)
Oi tsuki (1)
Chudan tsuki — Gedan uke nagashi
Morote tsuki — Gedan uke nagashi
Oi tsuki — Chudan uke nagashi
Ago uchi (1)

N8 3-6
Koho geri  (2)
Koho geri — Chudan soto uke
Shishin ken — Gedan barai
Shako ken — Chudan uchi uke

K9 6-6
Chudan tsuki — Gedan uke nagashi
Oi tsuki — Chudan uke nagashi
Kin geri (2)
Ago uchi — Gedan uke nagashi
Ago uchi (1)

N8 6-7
Koppo ken (1)
Zenpo geri — Chudan uchi uke
Tai ken — Chudan uchi uke

K9 6-7
Morote tsuki — Jodan uke nagashi
Morote tsuki — Chudan uke nagashi
Jodan tsuki — Gedan uke nagashi

N8 6-9
Shako ken (1)
Shikan ken — Chudan uchi uke
Happa ken (1)
Suki ken — Chudan uchi uke
Shikan ken — Chudan uchi uke

K9 10-9
Chudan tsuki — Gedan uke nagashi
Oi tsuki (1)
Morote tsuki (1)
Oi tsuki — Gedan uke nagashi
Chudan tsuki — Gedan uke nagashi
Oi tsuki (1)
Ago uchi (1)

N8 10-13
Shako ken (1)
Koho geri (2)
Shishin ken (1)

Michelangelo, Ninjutsu 8 kyu win!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.