Aikido 9 kyu vs Jiujitsu 8 kyu

Aikido 9 kyu vs Jiujitsu 8 kyu

a9xd8

 

Raphael, jiujitsu 8 kyu

Raph_310_370

Hachiko (8th kyu)

Nuki no kata (mae)

(Performed with the release of both partners in seygan no kamae)

 • Katate dori va nuki (capture a hands — release forearm rotation)

katate dori va nuki

 • Morote dori yori nuki (capture of two hands one release input)

morote dori yori nuki

 • Riote dori gedan gasse  nuki (capture of two hands — the release of mixing palm)

riote dori gedan gasse nuki

 • Riote dori dzedan kiri nuki (capturing the two hands at the level of heads of exemption cutting motion)

riote dori dzedan kiri nuki

 • Kubi dori oshi nuki (capture neck pushing the release, taking back of the neck and the hands stop)

kubi dori oshi nuki

Nuki no kata (ushiro)

(Performed with the release of both partners in seygan no kamae)

 • Ushiro kubi dori + mawari nuki (gripping the back of his neck with both hands, the release of the rotation)
 • Ushiro kubi dzime + neji nuki (capture by strangulation, release by rotation)
 • Ushiro kubi dzime katate dori + hineri nuki (seizure of the neck and hands, the release through kote hineri)
 • Ushiro shitate dori + kyuse nuki (girth at hand, shot point + pain in the elbow with the rotation)
 • Ushiro riote dori + tsuki nuki (capture of two hands behind the release of torsion)

Ne waza: nuki no kata

(Han Taiko)

 • Tate Osae (Te nuki waza) (nihon ma) — exemption from seizure lying shoulder rotation
 • Shita kakae Nuki waza (kyuse dzime) (with access to the tate osae / in tachi waza)

NE waza: Tai Sabaki (Tate Osae)

 • Tai mawari — rotation on the body of the breast on the chest
 • Rasen — rotation around its axis in the body
 • Ushiro tate osae (output during its rotation on his back)
 • Mawari Dome (stop his leg rotation)
 • Tsugi ho (follow him, keeping the top position)

 

Atemi no kata (nikyo)

(Tandoku ransyo / sotai ransyu)

 • Ura uchi (reverse chop edge of his hand)
 • Mae hiza geri (knee kick forward)

mae hiza geri

 • Mavashi empi uchi (circular elbow strike)

mavashi empi uchi

Atemi renzoku waza

(Tandoku ransyo)

· Atemi no kata ippon me sanbon uchi (1-2-3, 2-3-4, 3-4-5) 1 triple gohon

 

Fight

don_raph_420_240

A9

Chudan gyaku tsuki
Shomen uchiMae geri
Mavashi Geri
Hiji kimi osae
Kata dori ikke
Shiho nage
Ushiro geriAyumi ashi
Tsugi ashi

J8

Chudan gyaku tsuki
Jun tsuki
Mavashi empi uchi
Oroshi tsuki
Ura uchiKatate dori va nuki
Kubi dori oshi nuki
Mae geri
Mae hiza geri
Mavashi geri
Morote dori yori nuki
Riote dori gedan gasse nuki
Riote dori jodan kiri nukiAyumi ashi
Gedan barai
Nusumi ashi
Shuto uchi uke
Soto harai uke
Soto uke
Tsugi ashi
Uva uke

J8 0-2
Ne waza mae geri (2)
Jun tsuki — Ayumi ashi

A9 3-2
Ushiro geri — Soto harai uke
Chudan tsuki (1)
Hiji kimi osae (2)
Mae geri — Tsugi ashi

J8 3-2
Riote dori gedan gasse nuki — Tsugi ashi
Mavashi empi uchi — Tsugi ashi
Ura uchi — Ayumi ashi

A9 7-2
Mavashi geri (2)
Ushiro geri (2)
Shiho nage — Soto harai uke
Chudan tsuki — Shuto uchi uke

J8 7-3
Gyaku tsuki (1)
Riote dori gedan gasse nuki — Tsugi ashi
Mavashi geri — Tsugi ashi

A9 7-3
Kata dori ikke — Tsugi ashi
Chudan tsuki — Shuto uchi uke
Shiho nage — Soto uke
Chudan tsuki — Nusumi ashi

J8 7-4
Mae geri — Tsugi ashi
Jun tsuki (1)
Jun tsuki — Ayumi ashi

A9 7-4
Mavashi geri — Harai uke
Chudan tsuki — Ayumi ashi

J8 7-6
Gyaku tsuki (1)
Riote dori gedan gasse nuki — Tsugi ashi
Jun tsuki (1)
Harai uke — Ayumi ashi

A9 13-6
Hiji kimi osae (2)
Mavashi geri (2)
Mae geri (2)
Chudan tsuki — Soto uke

Donatello aikido 9 kyu win!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.